logo

Standartlar


 

  Azərbaycan Respublikasında istehlakçılara verilən içməli suyun keyfiyyət göstəriciləri “İçməli su. Gigiyenik tələblər və keyfiyyət üzrə nəzarət” AZS 929:2023 dövlət standartına uyğun təyin edilib. 2023-cü ilin aprel ayında təsdiqlənmiş yeni standart BMT-nin  “Sərhəddən keçən su axınlarının və beynəlxalq göllərin mühafizəsi və istifadəsi” üzrə Konvensiyasının “Su və Sağlamlıq Protokolu”na əsasən hazırlanıb. Bu standart Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa ofisi tərəfindən təqdim olunan işçi sənədin tövsiyələri, insan istehlakı üçün nəzərdə tutulmuş suyun keyfiyyətinə dair 16 dekabr 2020-ci il tarixli 2020/2184 saylı Avropa Parlamenti və Avropa Şurası Direktivi, ГОСТ 2874-82, СанПин 2.1.4.1074-02, USEPA standartları nəzərə alınaraq tərtib olunub.

 

 

 İçməli suyun keyfiyyət göstəriciləri 

AZS 929:2023 "İÇMƏLİ SU. GİGİYENİK TƏLƏBLƏR VƏ KEYFİYYƏT ÜZRƏ NƏZARƏT" DÖVLƏT STANDARTININ TƏLƏBLƏRİ
S/s Göstərici Ölçü vahidləri Yolverilən qatılıq hədləri (Qiymətləri) Zərərlilik göstəricisi Təhlükə sinifi
ORQANOLEPTİK GÖSTƏRİCİLƏR
1 Temperatur OC ˂20 * *
2 İy bal ˂2 * *
3 Dad bal ˂2 * *
4 Rəng mq-Pt/l 15 * *
5 Bulanıqlıq NTU İstehlakçıda: * *
İstifadəçilər üçün məqbul və anormal dəyişikliklərsiz.
Emaldan sonra hər bir sutəmizləyici qurğunun çıxışında <3.0;
Sel sularının mənbə sularına təsiri zamanı <4.0
FİZİKİ - KİMYƏVİ GÖSTƏRİCİLƏR
6 pH pH vahidi 6.5-9.5 * *
7 Sərbəst xlor mg/l Su tutarlarının çıxışı (su anbarlarının çıxışında-su şəbəkəsində): 0.3-0.5 orqanoleptik 3
Mənbədə istehsalat su anbarlarının çıxışında (uzun məsafələrə nəql zamanı): 0.5-1.0
8 Birləşmiş xlor mg/l 0.8-1.2 * 3
9 Ozon-O3 (sərbəst) mg/l 0.3 orqanoleptik *
10 THM (trihalometan) mg/l 0.1 * *
11 Qalıq poliakrilamid mq/l 2 * 2
12 Xloroform (xlorlama zamanı) mg/l 0.001 sanitar toksikoloji 2
13 Formaldehid (ozonlama zamanı) mg/l 0.05 sanitar toksikoloji 2
14 Ümumi Codluq Mg/l 350 (500)* * *
15 Ümumi Qələvilik mg-HCO3-/l 400 * *
16 Elektrik keçiriciliyi µSm/sm ˂2500 * *
17 Ümumi həll olunmuş duzlar (TDS) mg/l 1000 (1500) * *
18 Həll olmuş oksigen mg/l O2 5 * *
19 Asılı maddələr (TSS) mg/l 1,74 (2,32) * *
20 Quru qalıq* mg/l 1000 (1500)* * *
21 Permanqanat oksidləşməsi mg/l 5 * *
22 Neft məhsulları (cəmi) mg/l 0.1 * *
23 Səthi aktiv maddələr (anion aktiv) mg/l 0.5 * *
24 Fenol İndeksi mg/l 0.25 * *
25 Natrium - Na+ mg/l 200 sanitar toksikoloji 2
26 Kalium - K+ mg/l 12 * *
27 Litium - Li+ mg/l 2 sanitar toksikoloji 2
28 Kalsium - Ca2+ mg/l <130 * *
29 Maqnezium - Mg2+ mg/l < 65 * *
30 Alüminium - Al3+ mg/l <0,1 (mərkəzləşdirilmiş sistemlər) sanitar toksikoloji 2
<0,2 (mərkəzləşdirilməmiş sistemlər)
31 Arsen - As (ümumi miqdarı) mg/l 0.01 sanitar toksikoloji 2
32 Vanadium - V (ümumi miqdarı) mg/l 0.1 sanitar toksikoloji 3
33 Dəmir - Fe     (ümumi miqdarı) mg/l 0.3 orqanoleptik *
34 Manqan - Mn (ümumi miqdarı) mg/l 0.5 orqanoleptik 3
35 Tallium – Tl (ümumi miqdarı) mg/l 0.0001 sanitar toksikoloji 2
36 Tritium – T (3H) Bg/l 100 * *
37 Qalium – Ga (ümumi miqdarı) mg/l 0.005 * *
38 Civə - Hg (ümumi miqdarı) mg/l 0.0005 sanitar toksikoloji 1
39 Kadmium - Cd (ümumi miqdarı) mg/l 0.001 sanitar toksikoloji 2
40 Volfram – W (ümumi miqdarı) mg/l 0.05 sanitar toksikoloji 2
41 Bismut – Bi  (ümumi miqdarı) mg/l 0.1 sanitar toksikoloji 2
42 Rubidium – Rb (ümumi miqdarı) mg/l 0.1 sanitar toksikoloji 2
43 Evropium – Eu (ümumi miqdarı) mg/l 0.3 orqanoleptik - dadı dəyişir 4
44 Qalay – Sn  (ümumi miqdarı) mg/l 0.005 * *
45 Stibium - Sb (ümumi miqdarı) mq/l 0.02 sanitar toksikoloji 2
46 Titan – Ti       (ümumi miqdarı) mq/l 0.02 * *
47 Sink - Zn2+ mg/l 5 orqanoleptik 3
48 Nikel*** - Ni (ümumi miqdarı) mg/l 0.07 sanitar toksikoloji 3
49 Kobalt – Co (ümumi miqdarı) mg/l 0.1 sanitar toksikoloji 2
50 Xrom*** - Cr3+ mg/l 0.05 sanitar toksikoloji 3
51 Xrom*** - Cr6+ mg/l 0.05 sanitar toksikoloji 3
52 Barium*** - Ba2+ mg/l 1.3 * 2
53 Molibden - Mo (ümumi miqdarı) mg/l 0.25 sanitar toksikoloji 2
54 Gümüş – Ag (ümumi miqdarı) mg/l 0.05 sanitar toksikoloji 2
55 Selen*** - Se (ümumi miqdarı) mg/l 0.04 * 2
56 Qurğuşun*** - Pb (ümumi miqdarı) mg/l 0.01 * 2
57 Berillium - Be2+ mg/l 0.012 * 1
58 Mis*** - Cu+2 mg/l 1 * 3
59 Silisium – Si (ümumi miqdarı) mg/l 10 sanitar toksikoloji 2
60 Stronsium - Sr2+ mg/l 7 * 2
61 Bor*** - B (ümumi miqdarı) mq/l 2.4 * 2
62 Fosfor – P (ümumi miqdarı) mq/l 0.0001 sanitar toksikoloji 1
63 Niobium – Nb (ümumi miqdarı) mq/l 0.01 sanitar toksikoloji 2
64 Tellur – Te (ümumi miqdarı) mq/l 0.01 sanitar toksikoloji 2
65 Samarium – Sm (ümumi miqdarı) mq/l 0.024 sanitar toksikoloji 2
66 Karbonat mg/l 100 * *
67 Hidrokarbonat mg/l 1000 * *
68 Amonyak - NH3+ (N əsasən) mg/l 0.5 sanitar toksikoloji 3
69 Ammonium duzları - NH4+ mq/l 0.5 * *
70 Xloridlər - Cl- mg/l 350 orqanoleptik 4
71 Xloritlər - ClO2- mg/l 0.7 orqanoleptik 3
72 Xloratlar- ClO3- mg/l <0,25 orqanoleptik - dadı dəyişir 3
73 Tetraxlorid - Cl4- mg/l 5 sanitar toksikoloji 2
74 Nitrit - NO2- mq/l 3 orqanoleptik 2
75 Nitrat - NO3- mq/l 50 sanitar toksikoloji 3
76 Rodanid ionu - CNS- mq/l 0.1 sanitar toksikoloji 2
77 Sulfat - SO42- mq/l 500 orqanoleptik 4
78 Peroksosulfatlar (persulfat) mq/l 0.5 orqanoleptik 2
79 Sulfid - S- (hidrogen sulfid) mq/l 0.05 orqanoleptik 4
80 Hidrosulfid ionu - HS- mq/l 3 orqanoleptik 2
81 Hidrogen peroksid - H2O2 mq/l 0.1 sanitar toksikoloji 2
82 Heksanitrokobalt mq/l 1 orqanoleptik 2
83 Ferrosianid mq/l 1.25 orqanoleptik 2
84 Fostatlar - PO4-3 mq/l 3.5 orqanoleptik 3
85 Uran - U (ümumi miqdarı) mq/l 0.03 * *
86 Flüoridlər - F- mg/l 1.5 sanitar toksikoloji 2
87 Bromidlər - Br- mg/l 0.2 sanitar toksikoloji 2
88 Bromatlar mq/l 0.03 * *
89 Yodidlər - J- mq/l 0.125 * *
90 Sianidlər (CN-) mg/l 0.5 * 2
91 Polifostatlar (PO4-3 əsasında) mq/l 3.5 * 3
92 Ümumi üzvi karbon (TOC) mq/l 30 * *
93 Cəmi Pestisidlər mg/l 0.0005 * *
94 Halosirkə turşuları (haloacetic acids-HAAs) mq/l 0.06 * *
95 Tetraxlormetan (karbon tetraxlorid) mg/l 0.004 sanitar toksikoloji 2
96 Tetraxloreten mg/l 0.1 * *
97 Trixloreten mg/l 0.008 * *
98 Akrilamid mg/l 0.0005 sanitar toksikoloji 2
99 N-nitrozdimetilamin (NDMA) mg/l 0.0001 * *
100 Vinilxlorid mg/l 0.0005 * *
101 Ümumi ʆ radiaktivlik Bk/l 0.5 radiasiya *
102 Ümumi ꞵ radiaktivlik Bk/l 1 radiasiya *
MİKROBİOLOJİ GÖSTƏRİCİLƏR
103 Xəstəlik törədici bağırsaq çöpləri (E-coli - eşerexiya koli) KYV/100 ml 0 * *
104 Ümumi koliform bağırsaq çöpləri KYV/100 ml 0 * *
(E-coli mikroorqanizlər aşkarlanmaması şərti ilə<10) * *
105 Enterokok KYV/100 ml 0 * *
106 Ümumi mikrob sayı 22°C KYV/1 ml Anormal dəyişikliksiz * *
107 Ümumi mikrob sayı 37°C KYV/1 ml 100 * *
108 Clostridium perfringenssporlar da daxil olmaqla KYV/100 ml 0 * *
109 Pseudomonas KYV/100 ml 0 * *
110 Lyablya KYV/50 ml 0 * *

 

 

 

Bakı şəhəri, Abşeron yarımadasını qidalandıran su mənbələrinin keyfiyyət və təhlükəsizlik orta göstəriciləri

 
 
 
S/s Göstərici Ölçü vahidləri AZS 929:2023 "İçməli su. Gigiyenik tələblər və keyfiyyətə nəzarət" dövlət standartı Ceyranbatan su mənbəyi Kür çayı su mənbəyi Oğuz Qəbələ Bakı su mənbəyi (içməli su) "Şollar" su mənbəyi (içməli su) "Xaçmaz" su mənbəyi (içməli su) Zərərlilik göstəricisi Təhlükə sinifi
 Qum süzgəcli sutəmizləyici qurğuları (içməli su) Ultrasüzgəcli sutəmizləyici qurğuları (içməli su) Kür qum süzgəcli sutəmizləyici qurğuları (içməli su)
ORQANOLEPTİK GÖSTƏRİCİLƏR
1 Temperatur OC ˂20 18 18 19 17 17 17 * *
2 İy bal ˂2 0 0 0 0 0 0 * *
3 Dad bal ˂2 0 0 0 0 0 0 * *
4 Rəng mq-Pt/l 15 Rəngsiz Rəngsiz Rəngsiz Rəngsiz Rəngsiz Rəngsiz * *
5 Bulanıqlıq NTU  <3.0 1.67 0.2 1.5 0.5 0.53 0.58 * *
FİZİKİ - KİMYƏVİ GÖSTƏRİCİLƏR
6 pH pH vahidi 6.5-9.5 8.51 8.47 8.15 7.48 7.81 7.88 * *
7 THM (trihalometan) mg/l 0.1 0.04 0.02 0.05 0.01 0.04 0.04 * *
8 Ümumi Codluq mg/l 350 (500) 215 213 346 242 294 314 * *
mq*ekv/l 7 (10) 4.3 4.26 6.92 4.84 5.88 6.28
9 Ümumi Qələvilik mg-HCO3-/l 400 2.24 2.26 3.28 4.08 4.9 4.94 * *
10 Elektrik keçiriciliyi µSm/sm ˂ 2500 598 606 1150 463 716 661 * *
11 Ümumi həll olunmuş duzlar (TDS) mg/l 1000 (1500) 313 322 568 230 348 322 * *
12 Asılı maddələr (TSS) mg/l 1,74 (2,32) 0.97 0.12 0.87 0.29 0.31 0.34 * *
13 Natrium - Na+ mg/l 200 30.54 33.24 121 10 35 24 sanitar toksikoloji 2
14 Kalium - K+ mg/l 12 1.8 2.56 4.1 0.99 3 2.8 * *
15 Litium - Li+ µg/l 2000 7.5 6.2 6.82 8.11 14.8 18.7 sanitar toksikoloji 2
16 Kalsium - Ca2+ mg/l < 130 54 53 72.1 60.1 72.1 74.5 * *
17 Maqnezium - Mg2+ mg/l < 65 19 19 40.3 22.4 27.7 31.1 * *
18 Alüminium - Al3+ µg/l <100 7.7 3.04 3.24 11.7 5.92 4.39 sanitar toksikoloji 2
19 Arsen - As (ümumi miqdarı) µg/l 10 1.4 ˂1 1.45 ˂0.2 0.4 0.25 sanitar toksikoloji 2
20 Vanadium - V (ümumi miqdarı) µg/l 100 24.7 22.4 1.27 0.47 0.66 0.56 sanitar toksikoloji 3
21 Dəmir - Fe     (ümumi miqdarı) µg/l 300 9.03 6.3 0.56 1.35 0.42 0.72 orqanoleptik *
22 Manqan - Mn (ümumi miqdarı) µg/l 500 1.7 6.1 0.35 ˂0.2 0.51 0.26 orqanoleptik 3
23 Tallium – Tl (ümumi miqdarı) µg/l 0.1 ˂0,1 ˂0,1 ˂0,1 ˂0,1 ˂0,1 ˂0,1 sanitar toksikoloji 2
24 Qalium – Ga (ümumi miqdarı) µg/l 5 3.3 ˂1 ˂1 ˂1 ˂1 ˂1 * *
25 Kadmium - Cd (ümumi miqdarı) µg/l 1 ˂1 ˂1 ˂0.2 ˂0.2 ˂0.2 ˂0.2 sanitar toksikoloji 2
26 Bismut – Bi  (ümumi miqdarı) µg/l 100 ˂1 ˂1 ˂1 ˂1 ˂1 ˂1 sanitar toksikoloji 2
27 Rubidium – Rb (ümumi miqdarı) µg/l 100 ˂1 ˂1 ˂1 ˂1 ˂1 ˂1 sanitar toksikoloji 2
28 Qalay – Sn  (ümumi miqdarı) µg/l 5 1.5 ˂1 ˂1 ˂1 ˂1 ˂1 * *
29 Stibium - Sb (ümumi miqdarı) µg/l 20 ˂1 ˂1 0.24 0.76 ˂0.2 ˂0.2 sanitar toksikoloji 2
30 Titan – Ti       (ümumi miqdarı) µg/l 20 ˂1 ˂1 ˂1 ˂1 ˂1 ˂1 * *
31 Sink - Zn2+ µg/l 5000 ˂5 ˂5 5.01 1.24 2.18 2.87 orqanoleptik 3
32 Nikel - Ni (ümumi miqdarı) µg/l 70 ˂1 ˂1 1.53 ˂0.2 ˂0.2 ˂0.2 sanitar toksikoloji 3
33 Kobalt – Co (ümumi miqdarı) µg/l 100 ˂1 ˂1 0.25 ˂0.2 0.22 ˂0.2 sanitar toksikoloji 2
34 Xrom - Cr3+ µg/l 50 ˂5 ˂5 ˂0.2 ˂0.2 1.24 0.68 sanitar toksikoloji 3
35 Barium - Ba2+ µg/l 1300 19 16.7 34.4 34.5 45.3 34.6 * 2
36 Molibden - Mo (ümumi miqdarı) µg/l 250 ˂5 ˂5 6.4 3.5 0.56 0.98 sanitar toksikoloji 2
37 Gümüş – Ag (ümumi miqdarı) µg/l 50 ˂1 ˂1 ˂0.2 ˂0.2 ˂0.2 ˂0.2 sanitar toksikoloji 2
38 Selen - Se (ümumi miqdarı) µg/l 40 2.2 2.9 0.53 0.38 1.63 1.44 * 2
39 Qurğuşun - Pb (ümumi miqdarı) µg/l 10 ˂5 ˂5 ˂0.2 ˂0.2 ˂0.2 ˂0.2 * 2
40 Berillium - Be2+ µg/l 12 ˂1 ˂1 ˂0.2 ˂0.2 ˂0.2 ˂0.2 * 1
41 Mis - Cu2+ µg/l 1000 1.3 1.9 1.69 0.22 ˂0.2 ˂0.2 * 3
42 Silisium – Si (ümumi miqdarı) µg/l 10000 600 215 8294 8585 8159 7827 sanitar toksikoloji 2
43 Stronsium - Sr2+ µg/l 7000 595 543 805 791 856 867 * 2
44 Bor - B         (ümumi miqdarı) µg/l 2400 130 116 459 65.7 114 85.4 * 2
45 Fosfor – P          (ümumi miqdarı) µg/l 0.1 ˂0,1 ˂0,1 ˂0,1 ˂0,1 ˂0,1 ˂0,1 sanitar toksikoloji 1
46 Karbonat mg/l 100 4.8 6 0 0 0 0 * *
47 Hidrokarbonat mg/l 1000 127 126 200 249 299 301 * *
48 Ammonium duzları - NH4+ mq/l 0.5 ˂0,1 ˂0,1 0.12 ˂0,04 ˂0,04 ˂0,04 * *
49 Xloridlər - Cl- mg/l 350 42.4 43.9 60.5 6.5 14 9.5 orqanoleptik 4
50 Nitrit - NO2- mq/l 3 ˂0,03 ˂0,03 ˂0,03 ˂0,03 ˂0,03 ˂0,03 orqanoleptik 2
51 Nitrat - NO3- mq/l 50 2.2 2.3 3.75 5.7 12.6 13.8 sanitar toksikoloji 3
52 Sulfat - SO42- mq/l 500 129 138 284 51.1 96.8 75.6 orqanoleptik 4
53 Flüoridlər - F- mg/l 1.5 0.01 0.01 0.2 ˂0,007 0.2 0.1 sanitar toksikoloji 2
54 Bromidlər - Br- mg/l 0.2 0.05 0.04 0.2 ˂0,05 0.2 0.1 sanitar toksikoloji 2
55 Sianidlər (CN-) mg/l 0.5 0.003 0.003 0.005 0.001 0.002 0.001 * 2
56 Ümumi üzvi karbon (TOC) mq/l 30 0.52 0.48 1.12 0.37 0.34 0.28 * *
BAKTERİOLOJİ GÖSTƏRİCİLƏR
57 Xəstəlik törədici bağırsaq çöpləri (E-coli - eşerexiya koli) KYV/100 ml 0 0 0 0 0 0 0 * *
58 Ümumi koliform bağırsaq çöpləri KYV/100 ml 0 0 0 0 0 0 0 * *
59 Enterokok KYV/100 ml 0 0 0 0 0 0 0 * *
60 Ümumi mikrob sayı 22°C KYV/1 ml Anormal dəyişikliksiz 0 0 0 0 0 0 * *
61 Ümumi mikrob sayı 37°C KYV/1 ml 100 0 0 0 0 0 0 * *
62 Clostridium perfringens sporları KYV/100 ml 0 0 0 0 0 0 0 * *
63 Pseudomonas KYV/100 ml 0 0 0 0 0 0 0 * *