logo

Standartlar


 

  Azərbaycan Respublikasında istehlakçılara verilən içməli suyun keyfiyyət göstəriciləri MDB ölkələrinin birgə qəbul etdiyi Dövlətlərarası Standarta (DÜST 2874-82) uyğun təyin edilir. 2874-82 saylı DÜST standartına müvafiq olaraq içməli suyun orqanoleptik, fiziki-kimyəvi, mikrobioloji, parazitoloji, radioloji göstəriciləri öyrənilir. Hazırda mənbələrdən götürülən sular DÜST 2874-82 saylı "İçməli su" standartına cavab verən səviyyədə emal olunaraq istehlakçıların istifadəsinə verilir. Gələcəkdə “Azərsu” ASC-nin emal etdiyi içməli suyun keyfiyyət göstəricilərinin beynəlxalq standartların (Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, Avropa İttifaqı) tələblərinə uyğunlaşdırılması məqsədilə Bakı şəhərində müasir tələblərə verən Mərkəzi Laboratoriya fəaliyyət göstərir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının qəbul etdiyi standartlar üzrə içməli suyun 50-dən artıq, Avropa İttifaqı  standartları üzrə isə 75-dən çox parametri təyin edilir.

 

                                                                                     İçməli suyun keyfiyyət göstəriciləri 

S/s Göstəricilər Ölcü vahidi Beynəlxalq Avropa İttifaqı DÜST Abşeron yarımadası
Səhiyyə Təşkilatı üzrə orta göstərici
1 İyi (20°; 60°) ball - - 2 0
2 Dadı ball - - 2 0
3 Rənglilik 1. Pt-CO şkalası üzrə dərəcə 15 20 20 0
4 2. Bixromat CO şkalası üzrə dərəcə 15 20 20(35) 0
5 Bulanıqlıq 1. Formazinə görə  NTU 5(1) 4
1
2,6 0
6 Codluq (ümumi) mq-ekv/l - 1,2 7 5
7 Elektrik keciciriliyi 20° mk C/sm - 2 500 - 450
8 Ümumi həll olmuş duzlar mq/l -   <1000  350
9 Hidrokarbonat, HCO3 mq HCO3-/L - - >30  130
10 Hidrogen göstəricisi PH
vahidi
- 6.5 –9,5 6 – 9 7,5
11 Alminium (Al) mq/l 0,2 0,2 0,5 0,1
12 NH3 və NH4+ mq/l 1,5 0,5 - 0-0.17
13 Arsen (As) mq/l 0,01 0,01 0,05 0
14 Dəmir (Fe2+,Fe3+) mq/l 0,3 0,2 0,3 0-0.03
15 Gümüş (Ag) mq/l - 0,01 0,05 0
16 Hidrogen sulfid (H2S) mq/l 0,05 - 0,03 0
17 Hidrisulfid ionu (HS-) mq/l - - 3 0
18 Xlorid (Cl-) mq/l 250 250 350 29-154
19 Xlor 1. Sərbəst qalıq mq/l - - 0.3 – 0.5 0,3
20 Xlor 2. Əlaqəli qalıq mq/l - - 0.8 – 1.2 0,5
21 xlorat ionu (ClO3-) mq/l - - 20 10
22 Kalium (K+) mq/l - 10 - 10
23 Kalsium (Ca2+) mq/l - 100 250 60
24 Manqan (Mn, ümümi) mq/l 0,1 0,05 0.1(0.5) 0.005-0.02
25 Mis (Cu, umumi) mq/l 1 2 1 0-0.03
26 Molibden (Mo, ümumi) mq/l 0,07 - 0,25 0,01
27 Maqnezium (Mg2+) mq/l - 50 50 18,24
28 Natrium (Na+) mq/l 200 200 200 45-97
29 Nikel (Ni) mq/l 0,02 0,02 0,1 0,01
30 Nitratlar (NO3-) mq/l 50 50 45 3
31 Nitritlər (NO2-) mq/l 3 0,5 3 0
32 Polifosfat ionu (PO43-) mq/l - - 3,5 1,1
33 Stronsium (Sr2+) mq/l - - 7 3
34 Sink mq/l 3 5 5 0.01-0.9
35 Sulfatlar (SO42-) mq/l 250 250 500 85-210
36 Sianidlər (CN-) mq/l 0,07 0,05 0,035 0,003
37 Berillium mq/l 0,12 - 0,0002 <0.0002
38 Bor mq/l 0,3 1,0 0,5 0,125
39 Xrom mq/l 0,05 0,05 - <0.0002
40 Selen mq/l 0,04 0,01 0,01 0,002
41 Stronsium mq/l   - 7 0,588
42 Molibden mq/l 0,07 - 0,25 0,002
43 Kadmium mq/l 0,003 0,005 0,001 <0.0002
44 Barium mq/l 0,7 0,1 0,1 0,028
45 Qurğuşun mq/l 0,01 0,01 0,03 <0.0002
46 Uran mq/l 0,03 - - 0,0003

 

 

 

Bakı və Abşeron yarımadasının su mənbələri

üzrə keyfiyyət göstəriciləri

Parametr

Ölçü vahidi

WHO

93/83/EC

СанПиН
 2.1.4.1074-01

DÜST 2874-82

Ceyranbatan Ultrasüzgəcli Sutəmizləyici Qurğular Kompleksi

Kür Sutəmizləyici Qurğuları

Şollar-Bakı su kəməri

İkinci Bakı su kəməri

Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəməri

İy

bal

 

 

 

<2

0

0

0

0

0

Dad

bal

 

 

 

<2

0

-

0

0

0

Rəng

 

 

 

 

 

Rəngsiz

Rəngsiz

Rəngsiz

Rəngsiz

Rəngsiz

Sərbəst xlor

mq/L

 

 

 

0,3-0,5

0,46 0,95 0,43 0,41 0,25

pH

pH vahidi

 

6,5-9,5

6,0-9,0

6,0-9,0

8,55 8,52 7,88 7,86 7,98

Elektrik Keçiriciliyi

 μS/cm

 

˂ 2500 (200C)

 

 

564 1126 732 733 504

Ümumi həll olmuş duzlar

mq/L

 

 

 

<1000 mg/L

312 563 353 357 243

Ümumi Codluq

mq/L CaCO3

 

 

 

<350 mq/L CaCO3

204 340 298 305 240

mg-ekv/l

 

(<7 mg-kv/l)

(<7 mg-ekv/l)

4,08 6,8 5,98 6,1 4,8

Ümumi Üzvi Karbon (TOC)

mq/L

 

 

 

 

0,57 0,99 0,33 0,34 0,31

Ümumi Qələvilik

mmol/L 

 

 

 

 

2,26 3,41 5,1 5,08 4,20

Karbonat

mq /L

 

 

 

100

3,6 4,8 0 0 0

Hidrokarbonat

mq /L

 

 

 

1000

130 198 311 310 256

Kalsium ( Ca2+)

mq/L

 

-

 

200

48,9 78,6 74,9 68,9 69,7

Magnezium (Mg2+)

mq/L

 

-

 

100

19,9 35 27 32,3 16

Ammonium

mq/L

 

0,5

 

 

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Xlorid (Cl-)

mq/L

 

˂ 250

˂ 350

˂ 350

34,9 90 16,8 18,9 5,26

Nitrit (NO2-)

mq/L

 

0,5

 

0.1

<0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Nitrat (NO3-)

mq/L

50

˂ 50

˂ 45

˂ 45

1,89 4,8 11,6 12,2 6,0

Sulfat (SO42-)

mq/L

 

˂ 250

˂ 500

˂ 500

91,4 143 100 102 45,2

Alüminium

µq/L

 

200

500

<500

<1 33,5 31,4 20,2 17,3

Arsen

µq/L

10

10

50

50

2,4 7,5 <5 <5 5,2

Vanadium

µq/L

 

 

100

 

<5 38,6 <5 <5 19,5

Bor

µq/L

2 400

1000

500

 

122 657 139 144 95,7

Fosfor

µq/L

 

 

 

 

<10 162 22 35 145

Qallium

µq/L

 

 

 

 

<5 <5 <5 <5 <5

Qalay

µq/L

 

 

 

 

<5 <5 <5 <5 <5

Stibium

µq/L

 

 

 

 

<5 <5 <5 <5 <5

Titan

µq/L

 

 

 

 

10,1 10 9,1 8,8 9,1

Sink

µq/L

 

 

5000

5000

7,2 1,7 <1 51 2,9

Nikel

µq/L

70

20

100

 

<1 <1 <1 <1 <1

Kobalt

µq/L

 

 

100

 

<1 <1 <1 <1 <1

Xrom

µq/L

50

50

 

 

3,1 <1 <1 <1 <1

Barium

µq/L

700

 

100

 

28,5 15,2 37,3 38,4 9,4

Molibden

µq/L

 

 

250

<250

2,8 3,9 1,3 <1 <1

Kadmium

µq/L

3

5

1,0

1

<1 <1 <1 <1 <1

Gümüş

µq/L

 

 

50

50

<5 <5 <5 <5 <5

Selen

µq/L

40

10

10

10

5,9 1,9 4,2 4,9 10,7

Qurğuşun

µq/L

10

10

30

30

<1 4,7 2,4 1,9 6,3

Berillium

µq/L

 

 

0,2

0,2

<1 <1 <1 <1 <1

Litium

µq/L

 

 

 

 

14,0 13,5 19,9 19,9 10,1

Mis

µq/L

2 000

2000

1000

1000

<5 <5 <5 <5 <5

Silisium

µq/L

 

 

 

 

631 5609 2261 2216 6825

Stronsium

µq/L

 

 

7000

7000

606 804 745 755 756